اطلاعیه‌ها

دروس قابل انتخاب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و صنایع
انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دروس قابل انتخاب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دروس قابل انتخاب نیمسال اول دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و صنایع

ادامه مطلب
دورس قابل انتخاب نیمسال اول دانشجویان کارشناسی ارشد رشته صنایع دانشکده مهندسی مواد و صنایع
انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دورس قابل انتخاب نیمسال اول دانشجویان کارشناسی ارشد رشته صنایع دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دروس قابل انتخاب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مواد و صنایع

ادامه مطلب
برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ادامه مطلب
قابل توجه نو دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی پزشکی- بیومتریال
قابل توجه نو دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی پزشکی- بیومتریال

قابل توجه نو دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی پزشکی- بیومتریال

قابل توجه نو دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی و مهندسی پزشکی- بیومتریال

ادامه مطلب