اخبار

انتخاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع به عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران
انتخاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع به عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران

انتخاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع به عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران

انتخاب جناب آقای دکتر روح الله جماعتی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع به عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران

ادامه مطلب
دروس قابل انتخاب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و صنایع
انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دروس قابل انتخاب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دروس قابل انتخاب نیمسال اول دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و صنایع

ادامه مطلب
دورس قابل انتخاب نیمسال اول دانشجویان کارشناسی ارشد رشته صنایع دانشکده مهندسی مواد و صنایع
انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دورس قابل انتخاب نیمسال اول دانشجویان کارشناسی ارشد رشته صنایع دانشکده مهندسی مواد و صنایع

دروس قابل انتخاب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مواد و صنایع

ادامه مطلب
مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده مهندسی مواد و صنایع برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده مهندسی مواد و صنایع برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده مهندسی مواد و صنایع برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده مهندسی مواد و صنایع در حضور رئیس و معاونین دانشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی
ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی

ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر سیدجمال حسینی پور از مرتبه دانشیاری به استادی

دکتر سید جمال حسینی پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافت.

ادامه مطلب
برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برنامه نوبت دوم و نهایی برگزاری کلاسهای عملی شامل آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشکده مهندسی مواد و صنایع برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ادامه مطلب